Boshlang‘ich sinf darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun ahamiyatli jihatlari tahlili

Authors

  • Eshboyeva Guzal Isroil qizi Author

Keywords:

boshlang‘ich ta’lim, kompyuter, multimedia, taqdimot, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, samaradorlik, ko‘nikma, malaka, metod, interfaol, individual., primary education, computer, multimedia, presentation, information and communication technologies, efficiency, skill, competence, method, interactive, individual., начальное образование, компьютер, мультимедиа, презентация, информационно-коммуникационные технологии, эффективность, умение, компетентность, метод, интерактив, индивидуальность.

Abstract

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun ahamiyatli jihatlari tahlili naqadar ahamiyatli ekanligi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mazkur mavzu yuzasidan bir qancha adabiyotlar tahlil qilindi. Maqola so‘ngida mavzu yuzasidan xulosa va takliflar berilgan.

This article provides information on how important it is to analyze the importance of the use of information technologies for teachers and students in elementary school classes. Also, some literature on this topic was analyzed. At the end of the article, conclusions and suggestions are given.

В данной статье представлена информация о том, насколько важно проанализировать важность использования информационных технологий для учителей и учащихся в классах начальной школы. Также была проанализирована некоторая литература по данной теме. В конце статьи даны выводы и предложения.

Author Biography

  • Eshboyeva Guzal Isroil qizi

    Osiyo xalqaro universiteti

    1-bosqich magistranti

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Downloads

Published

2024-07-03

How to Cite

Boshlang‘ich sinf darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o‘qituvchi va o‘quvchilar uchun ahamiyatli jihatlari tahlili. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 9(1), 72-76. https://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/4326