INTERYERDA DEVORIY SURATLARNING QO’LLANILISH TAMOYILLARI VA RIVOJLANISH TARIXI

Authors

  • Abdugʻaniyeva Nozima Arslon qizi Author
  • Abdullayev Allayor Mamadiyor o’g’li Author

Keywords:

Mahobatli rangtasvir, tasviriy san’at, monumental, interyer, kompozitsiya, vitraj, freska, rospis, mozaika uslublari., Monumental painting, fine arts, monumental, interior, composition, stained glass, fresco, rospis, mosaic styles., Монументальная живопись, изобразительное искусство, монументальный, интерьерный, композиция, витраж, фреска, росписи, мозаичные стили.

Abstract

O‘zbekistonda arxitektura muhitlarida mahobatli tasviriy san’at turlarini qo‘llashda mahobatli rangtasvir tarixini va shu bilan qadimdan bir-biri bilan chambarchas taraqqiy etib kelayotgan sintezlar va turli oqimlar, stillar tarixini o‘rganish va uni bugungi kun arxitekturaviy muhitida qo‘llashdir.

To study the history of monumental painting in the use of monumental forms of fine arts in architectural environments in Uzbekistan, and thus the history of syntheses and different currents and styles that have been closely intertwined since ancient times, and to apply it in today's architectural environment.

Изучить историю монументальной живописи в использовании монументальных форм изобразительного искусства в архитектурных средах Узбекистана, а значит, историю синтезов и различных течений и стилей, тесно переплетающихся с древних времен, и применить ее в современной архитектурной среде.

Author Biographies

  • Abdugʻaniyeva Nozima Arslon qizi

    Talaba (JizPI)

  • Abdullayev Allayor Mamadiyor o’g’li

    Assistent (JizPI), (1-sho‘ba, +99899 558 88 03 )

Downloads

Published

2024-06-05

How to Cite

INTERYERDA DEVORIY SURATLARNING QO’LLANILISH TAMOYILLARI VA RIVOJLANISH TARIXI. (2024). Yangi O’zbekiston Taraqqiyotida Tadqiqotlarni o’rni Va Rivojlanish Omillari, 8(1), 136-139. http://pedagoglar.org/index.php/04/article/view/3469