ARRALI JIN KOLOSNIKLARNI TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARINING TAVFSIFI.

Authors

  • Mo‘minov Saidasror Nabijon o‘g’li Author

Keywords:

mustahkamlik, puxtalik, eyilishga chidamlik, bikrlik., прочность, основательность, устойчивость к изгибу, однородность

Abstract

Paxta tozalash sohasida yangi texnologiya va mashinalar yaratish bo‘yicha ish olib boradigan har bir izlanuvchi turli xil hisob-kitoblarni (mustahkamlikka, puxtalikka, eyilishga chidamlikka, bikrlikka va hokazolar) bajarishni, detalni turli xil shart-sharoitlarni hisobga olgan holda to‘g’ri loyihalashni, iqtisodiy talablarni bajarilishini bilishi bilan bir qatorda albatta, yaratilayotgan mashina va  mexanizmlarni xam nazariy, ham tajribaviy tadqiqot etishni rejalash va o‘tkazishni yaxshi bilishi kerak, bu esa zamonaviy raqobatbardosh texnika va texnologiyalarni yaratishda muhim omillardan biri sanaladi.

Texnologik, shu jumladan, jinlash jarayonlarini tadqiq qilishini tashkil etish va o‘tkazish murakkab texnik va tashkiliy masala bo‘lib, u katta mehnat, vaqt va vositalar harajatini talab etadi.

Shuning uchun bunday tadqiqotlar oldidan o‘z ichiga bu yo‘nalishda bajarilgan ishlar bilan chuqur va xar tomonlama birlamchi tanishishni o‘z ichiga oladigan keng ko‘lamdagi tayyorgarlik ishlarini bajarish kerak bo‘ladi.

Каждый соискатель, работающий над созданием новой технологии и машин в области хлопкоочистки, должен производить различные расчеты (прочность, точность, коррозионная стойкость, однородность и т. д.), помимо умения проектировать и удовлетворять экономические требования, он должен знать, как планировать и проводить как теоретические, так и экспериментальные исследования создаваемых машин и механизмов, что считается одним из важных факторов создания современной конкурентоспособной техники и технологий.

Организация и проведение технологических исследований, в том числе процессов хлопкоочистки, представляет собой сложную техническую и организационную задачу, требующую больших затрат труда, времени и ресурсов.

Поэтому перед такими исследованиями необходимо провести обширную подготовительную работу, включающую глубокое и всестороннее первичное ознакомление с работами, проделанными в этом направлении.

Every seeker working on the creation of new technology and machines in the field of cotton ginning must make various calculations (strength, precision, corrosion resistance, uniformity, etc.) in addition to knowing how to design and meet economic requirements, he must know how to plan and conduct both theoretical and experimental research of the machines and mechanisms being created, which is considered one of the important factors in creating modern competitive techniques and technologies.

The organization and conduct of technological research, including ginning processes, is a complex technical and organizational issue that requires a lot of labor, time and resources.

Therefore, before such research, it is necessary to carry out extensive preparatory work, which includes a deep and comprehensive primary acquaintance with the work done in this direction.

Author Biography

  • Mo‘minov Saidasror Nabijon o‘g’li

    Andijon mashinasozlik instituti

    Texnologik mashinalar va jihozlar kafedrasi

    Stajor tadqiqotchisi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Downloads

Published

2024-06-11

How to Cite

ARRALI JIN KOLOSNIKLARNI TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARINING TAVFSIFI. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 8(3), 267-273. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3591