VAQT MAVZUSIGA OID BO’LGAN INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARNING O’ZARO O’XSHASH VA FARQLI JIHATLARI

Authors

  • Boyqobilova Shahriyo Shuhratovna Author

Keywords:

maqol, reprezentatsiya, vaqt reprezentatsiyasi, chog’ishtirish, ingliz tili, o’zbek tili., proverb, representation, time representation, contrast, English language, Uzbek language., пословица, представление, представление времени, контраст, английский язык, узбекский язык.

Abstract

Ushbu maqolada Vaqt mavzusiga oid bo’lgan ingliz va o’zbek tillaridagi maqollarning o’zaro o’xshash va farqli jihatlari ko’rib chiqilgan. Ushbu maqolada maqollar ustida ish olib borgan olimlar va tadqiqotchilarning fikr va mulohazalari, xulosalaridan foydalanilgan.

This article examines the similarities and differences between English and Uzbek proverbs related to time. This article uses the opinions and conclusions of scientists and researchers who worked on proverbs.

В данной статье рассматриваются сходства и различия между английскими и узбекскими пословицами, связанными со временем. В данной статье использованы мнения и выводы учёных и исследователей, работавших над пословицами.

Author Biography

  • Boyqobilova Shahriyo Shuhratovna

    Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 2-kurs magistranti

    (99-422-16-18, e-mail: shahriyo@list.ru)

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Downloads

Published

2024-06-10

How to Cite

VAQT MAVZUSIGA OID BO’LGAN INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARNING O’ZARO O’XSHASH VA FARQLI JIHATLARI. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 8(3), 78-82. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3531