MILLIY EPOSDA MILLAT QIYOFASI

Authors

  • NISHONOVA XURSHIDA YUSUFJANOVNA Author

Keywords:

Syujet tahlili, ko‘chma motiv, qiyosiy-tipologik ahlil usullari, ijtimoiy ong, fikrlar xilma-xilligi, baholash mezonlari., Сюжетный анализ, мобильный мотив, сравнительно-типологические методы анализа, общественное сознание, многообразие мнений, критерии оценки., Plot analysis, mobile motif, comparative-typological methods of analysis, social consciousness, diversity of opinions, evaluation criteria.

Abstract

Mazkur maqolada “Alpomish” dostonining o`rtaa ta`lim maktablarning 9-sinf o‘quvchilariga tushuntirish va mazkur asarni o‘qitishga qaratilgan saboqlarni tashkil etish tamoyillari haqida so‘z boradi.

В данной статье говорится о принципах объяснения эпоса «Алпомиш» учащимся 9 классов общеобразовательных школ и организации занятий, направленных на обучение этому произведению.

This article talks about the principles of explaining the "Alpomish" epic to the 9th grade students of secondary schools and organizing lessons aimed at teaching this work.

Author Biography

  • NISHONOVA XURSHIDA YUSUFJANOVNA

    O`zbekisron Respublikasi Fanlar Akademiyasi

    O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti,  tayanch doktoranti

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Downloads

Published

2024-06-26

How to Cite

MILLIY EPOSDA MILLAT QIYOFASI. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 9(1), 13-21. https://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/4183