TALABALARDA MUAMMOLI TA’LIM JARAYONINI RIVOJLAHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Authors

  • Milinorov Xusniddin Xushmatovich Author
  • Qilichova Umida  Bahodir qizi Author

Keywords:

muammoli ta’lim, tahliliy fikrlash, bilim, Oliy ta’lim, faollik, talaba, bilish faoliyati, tafakkur, ijodiy fikrlash, salohiyat, problem-based education, analytical thinking, knowledge, higher education, activity, student, cognitive activity, thinking, creative thinking, potential., проблемное образование, аналитическое мышление, знания, высшее образование, деятельность, студент, познавательная деятельность, мышление, творческое мышление, потенциал.

Abstract

Maqolada bugungi zamonaviy ta’lim sharotida muammoli ta’lim texnologiyalarining ahamiyatli jihatlari va talabalarning o‘quv-bilish faoliyatini faollashtirishda, tahliliy va mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta’lim texnologiyalarining o‘rni haqida so‘z boradi.

The article talks about the important aspects of problem-based learning technologies in today's modern educational conditions and the role of problem-based learning technologies in activating students' learning and developing analytical, independent and creative thinking.

В статье говорится о важных аспектах технологий проблемного обучения в современных образовательных условиях и о роли технологий проблемного обучения в активизации обучения учащихся и развитии аналитического, самостоятельного и творческого мышления.

Author Biographies

  • Milinorov Xusniddin Xushmatovich

    Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika kafedrasi assistent o‘qituvchisi

  • Qilichova Umida  Bahodir qizi

    Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika yo’nalishi 1-22-guruh talabasi

Downloads

Published

2024-06-06

How to Cite

TALABALARDA MUAMMOLI TA’LIM JARAYONINI RIVOJLAHTIRISH TEXNOLOGIYASI. (2024). Yangi O’zbekiston Taraqqiyotida Tadqiqotlarni o’rni Va Rivojlanish Omillari, 8(1), 163-170. http://pedagoglar.org/index.php/04/article/view/3492