FIZIKA FANINI MASOFADAN O`QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHGA OID

Authors

  • Israilov M. Author

Keywords:

masofaviy ta`lim, masofadan o`qitish texnologiyasi, modulli loyihalash, modulli dastur, didaktika, biluv faoliyati, mustaqil ta`lim, individual xususiyat, umumdidaktik tamoyillar, umumdidaktik mezonlar, didaktik tizim, o`qitish maqsadi, didaktik materiallar, muammoli topshiriqlar, distant o`qitish, pedagogic tamoyillar, konsepsiya, individual yondashuv, ta`lim resurslari, bozor unsurlari, integratsiya, axborot kommunikatsiya texnologiyalari., дистанционное обучение, технология дистанционного обучения, модульная технология, модульная программа, дидактика, познавательная деятельность, самостоятельное обучение, индивидуальные характеристики, общедидактические принципы, общедидактические критерии, дидактическая система, цели обучения, дидактические материалы, проблемные задания, дистанционное обучение, педагогические принципы, концепция, индивидуальный подход, образовательные ресурсы, элементы рынка, интеграция, информационные и коммуникационные технологии., distance learning, distance learning technology, modular design, modular program, didactics, cognitive activity, independent learning, individual characteristics, general didactic principles, general didactic criteria, didactic system, learning objectives, didactic materials, problem assignments, distance learning, pedagogical principles , concept, individual approach, educational resources, market elements, integration, information and communication technologies.

Abstract

Ushbu maqola fizika fanini o`qitishda modulli texnologiyadan foydalangan holda masofadan o`qitishga bag`ishlangan bo`lib,  bunda modulli texnologiyaning afzalliklari va kamchiliklari sanab o`tilgan, jumladan, eng avvalo, har bir o`quvchi bilan individual ishlash imkoniyatining mavjudligi, mustaqil ta`lim asosiy rolni o`ynashi,  o`qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlar o`quvchilar tomonidan, ishga ijodiy yondashgan holda, topshiriqlarni o`zi mustaqil bajarashi, kompyuter texnologiyasidan va internet tizimidan unumli foydalanishga o`rganishi, fizik jarayonlarni kompyuter monitorida kuzatish hamda laboratoriya ishlarini bajarishda virtual tajribalardan va virtual laboratoriya ishlari imkoniyatlaridan foydalanishga ko`nikma hosil qilishi va boshqa muhim masalalar ustida mulohazalar yuritilgan.

Данная статья посвящена дистанционному обучению с использованием модульной технологии обучения при преподавании физики, в которой перечислены преимущества и недостатки модульной технологии, в том числе, в первую очередь, с каждым студентом индивидуально. Ключевую роль играет умение работать самостоятельно Задания, данные преподавателем, позволяют ученикам самостоятельно выполнять задания, творчески подходить к работе, научиться эффективно использовать компьютерные технологии и Интернет, физические процессы, умение наблюдать на мониторе компьютера и использовать виртуальные эксперименты и виртуальные лабораторные работы при выполнении лабораторных работ и другие важные вопросы.

This article is devoted to distance learning using distance learning technology in the teaching of physics, which lists the advantages and disadvantages of modular technology, including, first of all, with each student individually. Ability to work, independent learning plays a key role, assignments given by the teacher allow students to perform tasks independently, creatively approach to work, learn to effectively use computer technology and the Internet, physical processes the ability to use virtual experiments and virtual laboratory work in computer monitoring and laboratory work, and other important issues.

Author Biography

  • Israilov M.

    O`zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi professori

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Downloads

Published

2024-06-10

How to Cite

FIZIKA FANINI MASOFADAN O`QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHGA OID. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 8(3), 104-111. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3554