TASVIRIY SAN'AT VA CHIZMACHILIK FANLARIDA YANGI INTERFAOL METODLARNI QO'LLASH

Authors

  • SADRIDDINOV ISKANDAR AHMADALIYEVICH Author

Keywords:

Pedagogika, tarbiyaviy, tafakkur, kelajak kasblari, sun'iy intellekt, kreativlik, motivatsiya., Педагогика, образование, мышление, будущие профессии, искусственный интеллект, креативность, мотивация., Pedagogy, educational, thinking, future professions, artificial intelligence, creativity, motivation

Abstract

Mazkur maqola tasviriy san'at va chizmachilik fani darslarida bo'layotgan muammoli vaziyat,  o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishini pastligi, darsni nozoril va zerikarli deb fikrlashlarida, hamda darsni oʻzlashtirishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratilingan va bir nechta metodlarni taqdim etadi

Shuningdek bu metodlarni o'qituvchi tomonidan ditaktik materiallari va  qolaversa bu metodlardan foydalanilishi mumkin boʻlgan materiallarni ham amaliy tarzda bajariladigan strukturaviy ketma-ketlik bosqichlari bu maqolada mavjud va mazkur maqolada amalga oshirilgan tadqiqot ishilari ham taqdim etiladi va albatda mana shu maqola yuzasidan hulosa va takliflar ham berilgan

Данная статья направлена ​​на устранение проблемной ситуации на занятиях по изобразительному искусству и рисованию, низкой заинтересованности учащихся к уроку, того, что они считают урок трудным и скучным, а также трудностей в освоении урока, и представляет несколько методов.

Также в данной статье доступны этапы структурной последовательности, которые используются учителем в дидактических материалах, а также материалы, которые могут быть использованы этими методами, а также представлены исследовательские работы, проведенные в данной статье. , и конечно, также даются выводы и предложения относительно данной статьи.

Also, the steps of the structural sequence of the didactic materials by the teacher and the materials that can be used by these methods are presented in this article, and the research works carried out in this article are also presented.

And of course, conclusions and suggestions are also given regarding this article.

Author Biography

  • SADRIDDINOV ISKANDAR AHMADALIYEVICH

    Namangan davlat universiteti Sirtqi ta'limi Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 3-kurs S.TSM-BU-21 guruh talabasi va 74-umumta'lim maktabida o'qituvchi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Downloads

Published

2024-06-10

How to Cite

TASVIRIY SAN’AT VA CHIZMACHILIK FANLARIDA YANGI INTERFAOL METODLARNI QO’LLASH. (2024). Ta’limning Zamonaviy Transformatsiyasi, 8(3), 68-73. http://pedagoglar.org/index.php/03/article/view/3529